ശ്വേതാംബരധരേ ദേവി

 


ചിത്രം/ആൽബം: തട്ടത്തിൻ മറയത്ത്
വര്‍ഷം: 2012
സംഗീതം: ഷാൻ റഹ്മാൻ
ആലാപനം: അരുൺ എലാട്ട്

ശ്വേതാംബരധരേ ദേവി
ശ്വേതാംബരധരേ ദേവി
ശ്വേതാംബരധരേ ദേവി
നാനാലങ്കാര ഭൂഷിതേ
ജകസ്ഥിതേ ജകൻമാധർ മഹാലക്ഷ്മി നമോസ്ഥുതേ
ശ്വേതാം ബരധരേ ദേവി
നാനാലങ്കാര ഭൂഷിതേ
ജകസ്ഥിതേ ജകൻമാധർ മഹാലക്ഷ്മി നമോസ്ഥുതേ

നമോസ്ഥുതേ
പത്മാസനസ്ഥിതേ ദേവി
പരബ്രഹ്മ സ്വരൂപിണി
പത്മാസനസ്ഥിതേ ദേവി
പരബ്രഹ്മ സ്വരൂപിണി
പരമേശിജകൻമാധർ മഹാലക്ഷ്മി നമോസ്ഥുതേ
നമോസ്ഥുതേ

ശ്വേതാംബരധരേ ദേവി
നാനാലങ്കാര ഭൂഷിതേ
ജകസ്ഥിതേ ജകൻമാധർ മഹാലക്ഷ്മി നമോസ്ഥുതേ
ശ്വേതാംബരധരേ ദേവി
നാനാലങ്കാര ഭൂഷിതേ
ജകസ്ഥിതേ ജകൻമാധർ മഹാലക്ഷ്മി നമോസ്ഥുതേ
നമോസ്ഥുതേ…

No comments:
Write comments