നാരായണം ഭജേ നാരായണം ലക്ഷ്മി

 
ചിത്രം :അടിമകൾ 
സംഗീതം : ജി ദേവരാജന്‍  
ആലാപനം:
പി ജയചന്ദ്രന്‍ ,പരമശിവന്‍ ഭാഗവതര്‍ 

നാരായണം ഭജേ നാരായണം 
ലക്ഷ്മി 
നാരായണം ഭജേ നാരായണം 

നാരായണം ഭജേ നാരായണം 
ലക്ഷ്മി 
നാരായണം ഭജേ നാരായണം 

വൃന്ദാവനസ്ഥിതം നാരായണം ദേവ 
വൃന്ദൈരഭീഷ്ടിതം നാരായണം 
വൃന്ദാവനസ്ഥിതം നാരായണം ദേവ 
വൃന്ദൈരഭീഷ്ടിതം നാരായണം 

നാരായണം ഭജേ നാരായണം 
ലക്ഷ്മി 
നാരായണം ഭജേ നാരായണം 

ദിനകര മധ്യകം നാരായണം ദിവ്യ 
കനകാംബരധരം നാരായണം 
ദിനകര മധ്യകം നാരായണം ദിവ്യ 
കനകാംബരധരം നാരായണം 

നാരായണം ഭജേ നാരായണം 
ലക്ഷ്മി 
നാരായണം ഭജേ നാരായണം 

പങ്കജലോചനം നാരായണം ഭക്ത 
സങ്കടമോചനം നാരായണം 
പങ്കജലോചനം നാരായണം ഭക്ത 
സങ്കടമോചനം നാരായണം 

No comments:
Write comments