ഉം... ദീന ദയാലോ രാമാ .... ജയ

 

ചിത്രം :അരയന്നങ്ങളുടെ വീട്‌ 
സംഗീതം :  രവീന്ദ്രൻ 
രചന :  ഗിരീഷ്‌ പുത്തഞ്ചേരി
ആലാപനം:കെ ജെ യേശുദാസ്‌,ഗായത്രി

ഉം...
ദീന ദയാലോ രാമാ .... ജയ 
സീതാ വല്ലഭ രാമാ 
ദീന ദയാലോ രാമാ .... ജയ 
സീതാ വല്ലഭ രാമാ 
ശ്രിതജനപാലക രഘുപതി രാഘവ 
പീതാംബരധര പാവന രാമാ 
(ദീന )

ഉം...ആ...
കൌസല്യാത്മജ നീ തൊടുമ്പോള്‍ 
ശിലയും അഹല്യയായ് മാറുന്നു (2)
ക്ഷിതി പരിപാലക 
ആ .....
ക്ഷിതിപരിപാലക
നിന്നെ ഭജിച്ചാല്‍ ഭവ ദുരിതങ്ങള്‍ 
തീര്‍ന്നൊഴിയുന്നു 
രാമ ഹരേ ജയ രാമ ഹരേ 
(ദീന ) 


ആ ...
സൌമ്യ നിരാമയ നീ ഉഴിഞ്ഞാല്‍ 
നിളയും സരയുവായ് ഒഴുകുന്നു (2)
ഇരുള്‍വഴിയില്‍ നിന്‍ കാല്‍പ്പാടുകളായ്
മിഥിലജ നിന്നെ പിന്തുടരുന്നു 
രാമ ഹരേ ജയ രാമ ഹരേ 
രാമ ഹരേ ജയ രാമ ഹരേ 
(ദീന)


No comments:
Write comments