സ നി പ മ രി ഗ രി സ രി സ രി സ രി എന്തരോ മഹാനുഭാവുലു

 
ചിത്രം:ദേവദൂതന്‍
സംഗീതം :    വിദ്യാസാഗര്‍ 


സ നി പ മ രി ഗ രി സ രി സ രി സ രി
എന്തരോ മഹാനുഭാവുലു
എന്തരോ മഹാനുഭാവുലു
അന്തരികി വന്ദനമുലു
എന്തരോ മഹാനുഭാവുലു
അന്തരികി വന്ദനമുലു
എന്തരോ മഹാനുഭാവുലു

ചന്ദുരു വദനുനി ചന്ദുരു വദനുനി
ചന്ദുരു വദനുനി ചന്ദുരു വദനുനി
അന്ത ചന്തമുനു ഹൃദയാ
രവിന്ദമുനജൂചി ബ്രഹ്മാനന്ദമനുഭവിഞ്ചേവ

എന്തരോ മഹാനുഭാവുലു
അന്തരികി വന്ദനമുലു
എന്തരോ മഹാനുഭാവുലു

സ നി മ പ നി സ രി
സ നി മ പ നി സ രി

No comments:
Write comments