ജാനകീജാനേ രാമാ ജാനകീജാനേ

 
ചിത്രം/ആൽബം:ധ്വനി
ഗാനരചയിതാവു്:യൂസഫലി കേച്ചേരി
സംഗീതം:നൗഷാദ്‌
ആലാപനം:പി സുശീല


രാമാ.... രാമാ... രാമാ

ജാനകീജാനേ രാമാ ജാനകീജാനേ
കദനനിദാനം നാഹം ജാനേ
മോക്ഷകവാടം നാഹം ജാനേ
ജാനകീജാനേ രാമാ രാമാ രാമാ
ജാനകീ ജാനേ.....രാമാ

വിഷാദകാലേ സഖാ ത്വമേവ
ഭയാന്ധകാരേ പ്രഭാ ത്വമേവ
വിഷാദകാലേ സഖാ ത്വമേവ
ഭയാന്ധകാരേ പ്രഭാ ത്വമേവ
ഭവാബ്ധി നൌകാ ത്വമേവ ദേവാ
ഭവാബ്ധി നൌകാ ത്വമേവ ദേവാ
ഭജേ ഭവന്തം രമാഭിരാമാ‍
ഭജേ ഭവന്തം രമാഭിരാമാ....


ദയാസമേതാ സുധാനികേതാ
ചിന്മകരന്ദാ നതമുനി വന്ദാ
ദയാസമേതാ സുധാനികേതാ
ചിന്മകരന്ദാ നതമുനി വന്ദാ
ആഗമസാരാ ജിതസംസാരാ
ആഗമസാരാ ജിതസംസാരാ
ഭജേഭവന്തം മനോഭിരാമാ
ഭജേഭവന്തം മനോഭിരാമാ

No comments:
Write comments