പൂവട്ടകതട്ടിച്ചിന്നി പൂമലയില്‍ പുതുമഴചിന്തി

 
ചിത്രം :എന്നെന്നും കണ്ണേട്ടന്റെ
രചന :കൈതപ്രം
സംഗീതം :ജെറി അമല്‍ദേവ്‌
പാടിയത് :കെ ജെ യേശുദാസ്‌,കെ എസ്‌ ചിത്ര,കോറസ്‌


പൂവട്ടകതട്ടിച്ചിന്നി പൂമലയില്‍ പുതുമഴചിന്തി
പൂക്കൈതക്കയ്യുംവീശി ആമലയീമലപൂമലകേറീ
അങ്ങേക്കണ്ടത്തെ തൃത്താപ്പെണ്ണിനൊരുമ്മകൊടുത്തു താന്തോന്നിക്കാറ്റ്.....
ഉമ്മകൊടുത്തു താന്തോന്നിക്കാറ്റ്
തെക്കേപൊന്മല തൂക്കേക്കേറുമ്പം
ഞങ്ങളും കണ്ടല്ലോ
ഓ അത്തം പത്തിനു മെക്കേചെല്ലുമ്പോ
ഞങ്ങളും കേട്ടല്ലോ
(ഓ പൂവട്ടക....)

ഏലേലം കുടകപ്പാലയിലമ്പിളിയൂഞ്ചോല്
വെണ്ണിലാ കാവും ചുറ്റി പൂങ്കിനാ താലമേന്തി
ഊഞ്ചോലാടുമ്പം
കന്നിപ്പെണ്ണിന്റെ കാണാ‍പ്പെണ്ണിന്റെ മെയ്യിലോ
മനസ്സിലോ ഒരു രാഗമംഗല്യം?
തൃക്കൈക്കുന്നത്ത് മേടം വന്നപ്പൊ ഞങ്ങളും കണ്ടല്ലോ
ഓ പൂക്കൊളങ്ങരെ മേളം പോകുമ്പം ഞങ്ങളും കേട്ടല്ലോ
(ഓ പൂവട്ടക.....)

പൂമാനക്കണിത്തിങ്കള്‍ പൂമരക്കൊമ്പുമറഞ്ഞ്
രാപ്പെണ്ണിന്റെ പള്ളിയറയ്ക്കു പമ്മിപ്പമ്മി
പെണ്ണൊണ്ടേ പൊട്ടുകുത്തി പൂത്താലിപൊന്നണിഞ്ഞ്
കാത്തിരിക്കുന്ന്‍ കാത്തിരിക്കുന്ന്
കാണാങ്കണ്ടത്ത് കൊയ്യാന്‍പോകുമ്പം ഞങ്ങളും കണ്ടല്ലൊ
ഓ... ഏറാം കുന്നുമ്മെപൂമഴപെയ്യുമ്പോള്‍
ഞങ്ങളും കേട്ടല്ലോ
(ഓ പൂവട്ടക........)

No comments:
Write comments