വാര്‍ത്തിങ്കളുദിക്കാത്ത വാസന്ത രാത്രിയില്‍

 ചിത്രം/ആൽബം:അഗ്നിസാക്ഷി
ഗാനരചയിതാവു്:കൈതപ്രം
സംഗീതം:കൈതപ്രം
ആലാപനം:കെ എസ്‌ ചിത്ര


വാര്‍ത്തിങ്കളുദിക്കാത്ത വാസന്ത രാത്രിയില്‍ എന്തിനീ അഷ്ടമംഗല്യം (2)
പൂമണം മായുമീ ഏകാന്ത ശയ്യയില്‍ (2)
എന്തിനീ അനംഗ മന്ത്രം
വിരല്‍ തൊടുമ്പോള്‍ പിടയുന്ന വീണേ (2)
ഇനി എനിക്കരാണോ നീയല്ലാ...തിനിയെനിക്കാരാണോ
വാര്‍ത്തിങ്കളുദിക്കാത്ത വാസന്ത രാത്രിയില്‍ എന്തിനീ അഷ്ടമംഗല്യം

താംബൂലമോരുക്കി വച്ചു, കണി താംബാളം നിറച്ചു വച്ചു (2)
കളകാഞ്ചി ഉണരാതെ കോണ്‍പുര വാതിലില്‍
ദേവനെ കാത്തു നിന്നൂ
മാറോടു ചേര്‍ത്ത പരിഭവ പൂമുത്ത്‌
മനസ്സില്‍ മയങ്ങി വീണു
ഇനിയെത്ര ഋതുക്കളെ കൈ കൂപ്പണം
ജന്മം ഇനിയെത്ര ദൂരം പോകേണം
വാര്‍ത്തിങ്കളുദിക്കാത്ത വാസന്ത രാത്രിയില്‍ എന്തിനീ അഷ്ടമംഗല്യം

മൗനം കൊണ്ടടച്ചു വച്ചു, മോഹം പുളകത്തില്‍ പൊതിഞ്ഞു വച്ചൂ (2)
പറയുവാനാശിച്ച സ്നേഹ പഞ്ചാക്ഷരി
ഇടനെഞ്ചില്‍ തേങ്ങി നിന്നു
ആതിര ഉറങ്ങി ആവണിയകന്നു
ഹരിചന്ദനക്കുറി അലിഞ്ഞു
ഇനിയെത്ര ഋതുക്കളെ കൈ കൂപ്പണം
ജന്മം ഇനിയെത്ര ദൂരം പോകേണം

വാര്‍ത്തിങ്കളുദിക്കാത്ത വാസന്ത രാത്രിയില്‍ എന്തിനീ അഷ്ടമംഗല്യം (2)
പൂമണം മായുമീ ഏകാന്ത ശയ്യയില്‍ (2)
എന്തിനീ അനംഗ മന്ത്രം
വിരല്‍ തൊടുമ്പോള്‍ പിടയുന്ന വീണേ
ഇനി എനിക്കരാണോ നീയല്ലാ...തിനിയെനിക്കാരാണോ
വാര്‍ത്തിങ്കളുദിക്കാത്ത വാസന്ത രാത്രിയില്‍ എന്തിനീ അഷ്ടമംഗല്യം

No comments:
Write comments