ഹസറത്ത് ഇബ്രാഹിം കാട്ടിയ വഴിയിൽ

 


ചിത്രം :ആക്രമണം
രചന :ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി
സംഗീതം :ശ്യാം,
പാടിയത് :കെ ജെ യേശുദാസ്

ഈദ് മുബാറക്....
ഈദ് മുബാറക്...
ഈദ് മുബാറക്..

ഹസറത്ത് ഇബ്രാഹിം കാട്ടിയ വഴിയിൽ
മുന്നേറുക നാം പ്രിയ സോദരരേ (ഈദ്...)

ദുർഘറജീവിത വീഥികളിൽ ഈ
സത്യനിലാവല നമ്മളെ കാക്കും
ഇളകാതമരും വിശ്വാസത്തിൻ
ഒളിമന്ദിരമായ് മാറ്റുക ഹൃദയം
മാറ്റുക ഹൃദയം (ഈദ്...)

അന്തിമ വിജയം നമ്മൾക്കു മാത്രം
ശാന്തിയും മോദവും നമ്മൾക്കു സ്വന്തം
ഈദിൻ സ്വർഗ്ഗീയ ശുഭകാമനകൾ
ഇനിയും വാരിച്ചൂടുക നമ്മൾ
ചൂടുക നമ്മൾ (ഈദ്..)

No comments:
Write comments