ആവണിത്തുമ്പീ താമരത്തുമ്പീ

 

ചിത്രം :ഓർക്കൂട്ട് ഒരു ഓർമ്മക്കൂട്ട്
രചന : റഫീക്ക്‌ അഹമ്മദ്‌
സംഗീതം :ഇളയരാജ
പാടിയത് :ശ്രേയ ഘോഷാല്‍

ആവണിത്തുമ്പീ താമരത്തുമ്പീ (2)
മാറത്തും തോളത്തും ചാഞ്ഞിടാതെ
ഓ മായക്കാരൻ നീ കണ്മുന്നിൽ മാഞ്ഞതെന്തേ
എങ്ങു നീ പോകിലും കിങ്ങിണി കേൾക്കുന്നു
ഇന്നുമെൻ പ്രാണനിൽ തങ്ങിടും സൗഭാഗ്യങ്ങൾ നീ തന്നു
ഈ ചിരി പാൽചിരി പൂക്കണി
ഈ മൊഴി തേന്മൊഴി പൂത്തിരി (2)
(ആവണിത്തുമ്പി.....)

പിണങ്ങല്ലേ കിണുങ്ങല്ലേ ഉണ്ണി
തങ്കത്തിങ്കൾത്താലം നിനക്കു ഞാൻ തന്നാലോ (2)
ചോലമയിലമ്മേ പീലി തരുകില്ലേ
നീലമുകിലമ്മേ മാരി വിതറില്ലേ
ആലിലകൾ മേളം തീർക്കും താളം മൂളൂ പൂങ്കാറ്റേ നീ
ഈ ചിരി പാൽ ചിരി പൂക്കണി
ഈ മൊഴി തേന്മൊഴി പൂത്തിരി
(ആവണിത്തുമ്പി.....)

പിച്ച വെയ്ക്കും കുഞ്ഞിളം കാൽ മുന്നിൽ
മണ്ണിൽ മന്ദം മന്ദം അഞ്ചിതൾപൂ കാണാറായ് (2)
കന്നിവെയിലമ്മേ കമ്മലണിയില്ലേ
പാലരുവിയമ്മേ പാദസരമില്ലേ
പൂമഴയിൽ വാനം തൂകും ഊഞ്ഞാലാടൂ പൂമുത്തേ നീ
ഈ ചിരി പാൽചിരി പൂക്കണി
ഈ മൊഴി തേന്മൊഴി പൂത്തിരി
(ആവണിത്തുമ്പി.....)

No comments:
Write comments