സർവം ബ്രഹ്മ മയം രേരേ

 

ചിത്രം :ഓർക്കൂട്ട് ഒരു ഓർമ്മക്കൂട്ട്


സർവം ബ്രഹ്മ മയം രേരേ
സർവം ബ്രഹ്മ മയം (2)
കിം വചനീയം കിമ വചനീയം
കിം രചനീയം കിമ രചനീയം
സർവം ബ്രഹ്മ മയം രേരേ
സർവം ബ്രഹ്മ മയ

കിം പഠനീയം കിമ പഠനീയം
കിം ഭജനീയം കിമ ഭജനീയം
സർവം ബ്രഹ്മ മയം രേരേ
സർവം ബ്രഹ്മ മയം

കിം ബോതവ്യം കിമ ബോധവ്യം
കിം ബോധവ്യം കിമ ബോധവ്യം
സർവം ബ്രഹ്മ മയം രേരേ
സർവം ബ്രഹ്മ മയം

സർവത്ര സദാ ഹംസ ധ്യാനം (2)
കർതവ്യം ഭോ മുക്തി നിദാനം (3)

No comments:
Write comments