ശിവകര ഡമരുകലയമായ് നാദം

 ചിത്രം : കൊച്ചു കൊച്ചു സന്തോഷങ്ങള്‍
രചന : കൈതപ്രം
സംഗീതം : ഇളയരാജ
പാടിയത് : കെ എസ്‌ ചിത്ര,ഗായത്രി

ശിവകര ഡമരുകലയമായ് നാദം
നാദൃദന ധിരനന ധിര ധീംതനാ
നാദൃദന ധിരനന ധിര ധീംതനാ
ശിവകര ഡമരുകലയമായ് നാദം
ഋതുപദഗതിയുടെ നടയായ് താളം
സാഗരചലനം പ്രകൃതിയിലനഘജതികളായ്
വനലതയിളകും ലയഗതി പവനനടകളായ്
സ്വരകലിക ചടുലമൊഴുകുമമൃതഗംഗേ

ശിവകര ഡമരുകലയമായ് നാദം
ഋതുപദഗതിയുടെ നടയായ് താളം
നാദൃദന ധിരനന ധിര ധീംതനാ
നാദൃദന ധിരനന ധിര ധീംതനാ

ബഹുവിധ മേളം ബഹുതര നാദം
അറിയാന്‍ കരളില്‍ ഒരു താളം
ബഹുവിധ വര്‍ണ്ണം ബഹുതര ഭാവം
മിഴിയില്‍ പതിയാനൊരു കിരണം
പനിമതി മുഖപടമാഭരണം
കരളിലെ കദനവും കാവ്യമയം
തകധിമി തകധിമി ധീംതതോം
ധിമിതക ധിമിതക താംതതോം
നവ നവയുഗനടകളിലൊഴുകൂ
സ്വര ഹിമജലതരളിതഗംഗേ
നാന നാദൃദിദൃ നാദൃദിദൃ
നാദൃധിന ധാം ധീം തോം

ശിവകര ഡമരുകലയമായ് നാദം
ഋതുപദഗതിയുടെ നടയായ് താളം

നവരസജന്യം ലയവിന്യാസം
പദമായ് കലയായ് വിടരുന്നൂ
ഋതുപരിണാമം മരതകഭൂവില്‍
വരമായ് കനവായ് നിറയുന്നൂ
തളിരിതള്‍ നീര്‍ത്തുന്നു താരുണ്യം
അകമലര്‍ തേന്‍‌കണമായ് കാരുണ്യം
തകധിമി തകധിമി ധീംതതോം
ധിമിതക ധിമിതക താംതതോം
ദ്രുതത്രിപുടയില്‍ ദുന്ദുഭി നാദം
ധ്രുവനടകളില്‍ നന്ദിമൃദംഗം
നാന നാദൃദിദൃ നാദൃദിദൃ
നാദൃധിന ധാം ധീം തോം

നാദൃദന ധിരനന ധിര ധീംതനാ
നാദൃദന ധിരനന ധിര ധീംതനാ
ശിവകര ഡമരുകലയമായ് നാദം
ഋതുപദഗതിയുടെ നടയായ് താളം
സാഗരചലനം പ്രകൃതിയിലനഘജതികളായ്
വനലതയിളകും ലയഗതി പവനനടകളായ്
സ്വരകലിക ചടുലമൊഴുകുമമൃതഗംഗേ

No comments:
Write comments