കുഞ്ഞിണിപ്പൂവിന്‍ കുടക്കടുക്കന്‍

 

Onam special
ചിത്രം : ഞാന്‍ ഒന്നു പറയട്ടെ
വര്‍ഷം : 1982
രചന : മുല്ലനേഴി
സംഗീതം : കെ. രാഘവന്‍
പാടിയത് : വാണി ജയറാം

കുഞ്ഞിണിപ്പൂവിന്‍ കുടക്കടുക്കന്‍
മുറ്റത്തെ കാതിപ്പൂ തുമ്പപ്പൂ പുഞ്ചിരി
മുടിയിലണിയാന്‍ മുല്ലപ്പൂ
കണ്ണാന്തളി മുറ്റം മുറ്റത്തൊരു തുമ്പ
തുമ്പക്കുടുമയില്‍ പൊട്ടി മുളച്ചൊരു പൊന്നരയാല്
ഒരു പൊന്നരയാല്
(കണ്ണാന്തളി)
അരയാല്‍ക്കൊമ്പത്താടകളാടി
ആടകള്‍ പാടി (2)

ഏതോ ചുണ്ടിലൊരോടക്കുഴലിനു കാതു മുളയ്ക്കുന്നു
തേന്‍ കാതു മുളയ്ക്കുന്നു
ആലിക്കോലും പീലിക്കെട്ടും കാതരമാരും കാതരമാരും
പുളകം ചൂടി പൊന്‍ ചിറകായും
പൗര്‍ണമി തെളിയുന്നു (2)
പാ ധപമഗമാ ഗരിസനിസാ രിഗരിഗമാ ഗരിസ ആ
(കണ്ണാന്തളി )
മാനത്തൊരു താരം താഴത്തൊരു താര് താഴത്തൊരു താര്
താരും തളിരും കുളിരണിയുന്നൊരു തങ്ക നിലാവ്, തങ്ക നിലാവ്
തങ്കനിലാവിന്‍ കവിള് തുടുത്തോ
കണ്ണ് തുടിക്കുന്നോ (2)

താരോ മിഴിമുന നീട്ടിവിളിക്കും
വിളികള്‍ മുഴങ്ങുന്നു (2)
പാ ധപമഗമാ ഗരിസനിസാ രിഗരിഗമാ ഗരിസ ആ
(കണ്ണാന്തളി)

No comments:
Write comments