തൂ ബടി മാഷാ അള്ളാ

 ചിത്രം :ഹിസ്‌ ഹൈനസ്സ്‌ അബ്ദുള്ള
രചന : കൈതപ്രം
പാടിയത് : കെ ജെ യേശുദാസ്

നാദം ബ്രഹ്മമാണ് ...
അവിടുത്തെ മുന്നില്‍ പണ്ഡിതനും പാമരനും ഇല്ല ...
ബ്രാഹ്മണനും ചണ്ഡാലനുമില്ല ...
വേഷവും ഭാഷയുമില്ല ...
തൂണിലും തുരുമ്പിലും ഹൃദയങ്ങളുടെ പൊന്‍ വീണകളിലും
മന്ദ്രസാന്ദ്രമായി നിറയുന്ന അനന്ത സംഗീതം ....

ഖുദാ സെ ആര്സൂ മേരി കഭി യെ രാത് ന ഗുസരെ
മോഹബ്ബത് കാ ഹര്‍ ഏക്‌ ലംഹാ ...ഹായ്
മോഹബ്ബത് കാ ഹര്‍ ഏക്‌ ലംഹാ
തേരി ബാഹോം മൈ അബ് ഗുസരെ ...

തൂ ബടി മാഷാ അള്ളാ കഹെ അബ്ദുള്ള
തേരെ ജല്‍വാ സുഭാനല്ലാ
കഭി ശബ്നം കഭി ഷോലാ
മൈ മജ്നൂ തൂ ഹൈ മേരി ലൈല
ദേ ദേ ദില്‍ കാ പ്യാരാ നസ്രാനാ
(തൂ ബടി മാഷാ)

ഹം ഹൈ തേരെ ആഷിക് കിസ് ബാത്ത് കാ ശര്‍മാനാ
കിസ് ബാത്ത് കാ ശര്‍മാനാ
തൂ സീനേസേ ലഗാലേ നാ ചലേഗാ ബഹാനാ
നാ ചലേഗാ ബഹാനാ
ഹുസ്ന് ലാജവാബ് ഹൈ
ഹുസ്ന് ലാജവാബ് ഹൈ
ഖുലി ഹുയി കിതാബ് ഹൈ
ഖുലി ഹുയി കിതാബ് ഹൈ
പര്‍ദാ ....സര്കാനാ ...
ഓ ...ജല്‍വാ ...ദിഖ് ലാനാ ...
ഹം നഹി ബേഗാനെ
മാനെ യാ ന മാനെ
ഹം തേരെ ദീവാനേ
(തൂ ബടി മാഷാ )

ജാം ജവാനി കാ തൂ ഹോടോം സേ പിലാ ദേ ...പിലാ ദേ ...
രംഗ് ഭരേ മെഹ്ഫില്‍ മൈ തൂ ഗുല്‍ നയാ ഖിലാ ദേ ...
യേ അദായേ കമാല്‍ ഹൈ
ആ ...യേ ഹുനാര്‍ ബെമിസാല്‍ ഹൈ
(ജാം ജവാനി കാ)
യേ സമാ സുഹാനാ ... ഓ ... അര്‍മാന്‍ മിട്ടാനാ
ഹം നഹി അഞ്ജാനേ മാനെ യാ ന മാനെ
ഹം തേരെ മസ്താനേ
(തൂ ബടി മാഷാ അള്ളാ)

No comments:
Write comments