കിലുകില്‍ പമ്പരം തിരിയും മാനസം

 


KARAOKE

ചിത്രം :കിലുക്കം
രചന : ബിച്ചു തിരുമല
സംഗീതം :എസ് പി വെങ്കിടേഷ്
പാടിയത് : എം ജി ശ്രീകുമാര്‍

കിലുകില്‍ പമ്പരം തിരിയും മാനസം
അറിയാതമ്പിളീ മയങ്ങൂ വാവാവോ..
ഉം.....ചാഞ്ചക്കം ഉം.....ചാഞ്ചക്കം
പനിനീര്‍ ചന്ദ്രികേ ഇനിയീ പൂങ്കവിള്‍
കുളിരില്‍ മെല്ലെനീ തഴുകൂ വാവാവോ
ഉം.....ചാഞ്ചക്കം

(കിലുകില്‍ പമ്പരം)

മേടമഞ്ഞും മൂടിയീ കുന്നും പൊയ്കയും
പാല്‍നിലാവിന്‍ ശയ്യയില്‍ മയങ്ങും വേളയില്‍
താളം പോയ നിന്നില്‍ മേയും നോവുമായ്‌
താനേവീണുറങ്ങൂ തെന്നല്‍ കന്യകേ
താരകങ്ങള്‍ തുന്നുമീ രാവില്‍ ഈ രാവില്‍
ഉം.....ചാഞ്ചക്കം ഉം.....ചാഞ്ചക്കം

(കിലുകില്‍ പമ്പരം)

ഏതു വാവിന്‍ കൗതുകം മിഴിയില്‍ വാങ്ങി നീ
ഏതു പൂവിന്‍ സൗരഭം തനുവില്‍ താങ്ങി നീ
താനെ നിന്റെ ഓര്‍മ്മതന്‍ ചായം മാഞ്ഞതോ
കാലം നെയ്ത ജാലമോ മായാജാലമോ
തേഞ്ഞുപോയ തിങ്കളേ വാവോ വാവാവോ
ഉം.....ചാഞ്ചക്കം ഉം.....ചാഞ്ചക്കം

(കിലുകില്‍ പമ്പരം)

No comments:
Write comments