നാദരൂപിണീ ശങ്കരീ പാഹിമാം

 ചിത്രം :ഹിസ്‌ ഹൈനസ്സ്‌ അബ്ദുള്ള
രചന : കൈതപ്രം
സംഗീതം :രവീന്ദ്രൻ
പാടിയത് : എം ജി ശ്രീകുമാര്‍

നാദരൂപിണീ ശങ്കരീ പാഹിമാം പാഹിമാം
ശ്രുതിമധുരതര നാദരൂപിണീ ശങ്കരീ
പാഹിമാം... പാഹിമാം....

മാനസപൂജയില്‍ ഭാവപ്രണീതമാം
അമൃതമന്ത്രങ്ങളിലൂടെ (മാനസ)
നിന്‍ ഹൃദന്തം ജഗത്തിന്‍
അകമലരിലുതിര്‍ത്തൂ മരന്ദം

സനിമധനി പപപ
നിനിസസ നിനിഗഗ ധനിസ രിരിരി
സനിപമ ഗമരിസ... സനിപമ ഗമരിസ...
സരിസ നിസനി പനിപ ഗമധനി ധനിധ മധമ ഗഗമ സരിഗമ
നിനിനി രിരിരി മമമ നിനിനി ഗഗഗ പപപ നിനിനി ഗഗ
സസരിരി ഗഗമമ ധധനിനി സസരിരി ഗഗ ഗഗ
ധ്വനിതരള നാദരൂപിണീ ശങ്കരീ പാഹിമാം പാഹിമാം

സര്‍വ്വചരാചരം കാണ്മൂ നിന്‍ മുന്നില്‍
തൊഴുകൈ താമരയോളം (സര്‍വ്വ)
നിന്‍ കരങ്ങള്‍ തൊടുമ്പോള്‍
മനഭരിതമുണര്‍ന്നു പ്രകാശം

സനിമധനി പപപ
നിനിസസ നിനിഗഗ ധനിസ രിരിരി
സനിപമ ഗമരിസ... സനിപമ ഗമരിസ...
സരിസ നിസനി പനിപ ഗമധനി ധനിധ മധമ ഗഗമ സരിഗമ
നിനിനി രിരിരി മമമ നിനിനി ഗഗഗ പപപ നിനിനി ഗഗ
സസരിരി ഗഗമമ ധധനിനി സസരിരി ഗഗ ഗഗ

ലയതരള നാദരൂപിണീ...
ഗമധനി നാദരൂപിണീ..
നിസ സഗ ഗമ മധ സനിപമഗ
മധ ഗമ രിഗ സരി നിസരിഗ
രിഗ സരി നിസ ധനി മധനിസ
നാദരൂപിണീ...

ഗരിസനി ധനിധമ ഗമമധ ധനിനിസ
ഗരിസ...... രിസനി.... സനിധ....
ഗരി സനിധ രിസ നിധമ ഗമ മധനി
നാദരൂപിണീ ശങ്കരീ പാഹിമാം പാഹിമാം
ശ്രുതിമധുരതര നാദരൂപിണീ ശങ്കരീ പാഹിമാം പാഹിമാം

No comments:
Write comments