കാലങ്കൾ സുവടാകിപ്പോച്ച്

 


ചിത്രം :സിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ്
രചന : അനില്‍ പനച്ചൂരാന്‍
സംഗീതം : പ്രശാന്ത് പിള്ള
പാടിയത് : പ്രീതി പിള്ളത്ര


ഉം...ഉം..ഉം..ഉം...
കാലങ്കൾ സുവടാകിപ്പോച്ച്
ഉൻ വാസൽ വിഴി പാർത്ത്
കോലങ്കൾ കരൈയാകെ പോച്ച്
ഇൻ‌ട്രും അൻ‌ട്രും വന്നം ഒൻ‌ട്രു
തേടി അലൈന്തേൻ വാനം എല്ലാം ഓ..ഓ..ഓ..
നേറ്റ്‌ട്രു മാർഗഴി കാറ്റ്‌‌ട്രിൻ ഓസൈ
നാൻ ഉനക്കാക പാടിയ ഇസൈ കാതൽ
ഉം...ഉം..ഉം..ഉം...ഉം...ഉം..ഉം..ഉം... ഉം...ഉം..ഉം..ഉം...
നാൻ എല്ലാം കനവും കണ്ടേനേ
നീ എല്ലാ കനവും കണ്ടേനേ
നിരവെല്ലാം അങ്കേ തോളത്ത് നിൻ‌ടേനേ
ഒരു വിടൈ കൊടു കനാ ഇല്ലൈയേ
വിരൽ തൊട വിടു നിലാ ഇല്ലൈയെ
കുറൈ തുരത്തിടാ നേരം ഇല്ലൈ
ഇന്ത നോടിയിനിൽ ഒരു വാഴ്വയ്
നാം കാൺബോമ
അടടാ അടടാ നിനൈത്താൽ
ഇനിപ്പാ സിരിപ്പാ വിധൈപ്പൈ
മഴൈയായി വെയിലായ് കുടൈയായി നീയിരിന്തു
ഒരു നാനൈ ഒരു നീയായി ഒരു നാളായ്
വാഴ്വായ് സാവൈ നാം വാഴ്വോം
അടയാളമിൻട്രി
(കാലങ്ങൾ...)

No comments:
Write comments