ഊട്ടി പട്ടണം പൂട്ടി കെട്ടണം

 ചിത്രം :കിലുക്കം
രചന : ബിച്ചു തിരുമല
സംഗീതം :എസ് പി വെങ്കിടേഷ്
പാടിയത് : എസ് പി ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം,എം ജി ശ്രീകുമാര്‍ ‍,കെ എസ് ചിത്ര

ചിങ്കിചക്കിടി ചിങ്കിചക്കിടി ചിക്കാചാഞ്ചാ.
ആ..ചിങ്കിചക്കിടി ചിങ്കിചക്കിടി ചിക്കാചാഞ്ചാ.

ഊട്ടി പട്ടണം പൂട്ടി കെട്ടണം സൊന്നാ വാടാ..
എങ്ക കട്ടണം സിങ്ക കട്ടട സുമ്മായിരിട..
ഓസ്സില്‍ നമ്മ രാസ്സാ എന്ത കുതിരക്കു എത്തിനീ..
വാക്കി ബ്ലു ബ്ലാക്കി അവന്‍ അടിച്ചിടും പരിസ്സ്..
നെറയ ലാക്ലാക്..അയ്യാ..
പെരുവും ജാക്പ്പോട്ട്
പിറയിന്ത പട്ടണം..സ്വന്തമാക്കി പോക്കികെട്ടുമൊടാ..ടോയ്..
(ഊട്ടി പട്ടണം....)

ഹെയ്..യായാ..യയ്യായ്യാ...
ആ...ആ...ആ..ആ...
ഓട്ടോ..പിടിച്ചോട്ടാപണി മതിയാക്കാം
ഇന്തു ഫിലിം ഫോട്ടോനഗര്‍ വിലചൊല്ലീടാം
ഹെ ഹെ ഹെയ്..
ആമാ വിടലാമാ പല സിനിമാവയ് നാവെടുപ്പോം
നീ താനെ സൂപ്പര്‍ ഹീറോ..
ഹെയ് അടിക്കടി പണം പെരുകിടുമ്പോള്‍
ആമാ ആമാ..
ഇടക്കിടെക്കുലകം കറങ്ങണം..യ്യാ..
അതു സരി സിരന്ത യോസ്സന താന്‍..
നല്ലതൊരു പെരിയ സിന്തന താന്‍..
എട മടയാ..ഇന്നു മലയാ
നാളെ കൊളമ്പൂ‍..കോലാലമ്പൂര്‍..യ്യാ...
നോട്ടുകെട്ടുകള്‍ തൂക്കികെട്ടിയാ ഫോറിന്‍‌കാറില്‍..
നാടു ഞെട്ടിച്ചു ചീറിപ്പായണം ലാവിഷായീ...
ടൊക്കി...എങ്കെ ജൊക്കി നമ്മ ടയറു കണ്ടിഷനാ
പാപ്പോം യിരു പാപ്പോം ഇങ്കു ബ്രേക്കു പോട്ടിടുങ്കോ
പെരിയ പഞ്ചര്‍ പെരിയ ഡയ്ഞ്ചർ
ഇതു മനസ്സില്‍ പായും ഇതു മധുരം നോക്കെണ്ട
നുണഞ്ഞിറക്കിക്കൊടാ ഡെയ് ഡെയ്
ഊട്ടി പട്ടണം..പോട്ടി കട്ടടം സൊന്നാ വാടാ
എങ്ക കട്ടട..സിങ്ക കട്ടട....സുമ്മായിരിട ഡഡെയ്


വീസി മുതലേസ്സി...ഇന്ത ഊട്ടിയില്‍..പോട്ടത് യിനക്ക്..
ഈസ്സിയാ ആപ്പാക്കുവോം..
നോട്ടൊക്കെയും വോട്ടാകണം..ഇന്നാട്ടിലുനാളെ മുതല്‍
പി എം ഞാന്‍ സി എം നീ..ഹഹഹ
എന്തുക്കെന്ന ഭയപെടുതിരിങ്കേ..
അതുക്കെന്ന തൊവച്ചു കാട്ടുവൊമേ..
അലക്കണ്ട കശക്കി കുത്തിവെയ്ക്കാം സബാഷ്..
പലവട്ടം ഭരിക്കണ്ടേ നമുക്ക്...
ആമാ സരി താന്‍ അതു മൊറയ് താന്‍..
ഇതു തൊടര്‍ക്കഥൈ അല്ലവാ..
ഊട്ടി പട്ടണം..പോട്ടി കട്ടടം സൊന്നാ വാടാ..അയ് അയ്..
എങ്ക കട്ടട..സിങ്ക കട്ടട....സുമ്മായിരിട..അയ്യേ..
റേസ്സില്‍ നമ്മ രാസ്സാ എന്തകുതിരക്കു എതിരിൽ
വാക്കി ബ്ലു ബ്ലാക്കി അവന്‍ അടിച്ചിടും പരിസ്സ്..
നെറയ ലാക്ലാക്..പെരുവും ജാക്പ്പോട്ട്..
പിറയിന്ത പട്ടണം..സ്വന്തമാക്കി പോട്ടികെട്ടുമൊടാ..അയ് അയ്..
നോട്ടുകെട്ടുകള്‍..തൂക്കികെട്ടിയാ ഫോറിന്‍‌ക്കാറില്‍..
നാടു ഞെട്ടിച്ചു ചീറിപ്പായണം ലാവിഷായീ...

No comments:
Write comments