ഓം ഓം ഓംകാര നാദാനു...

 

Download


ചിത്രം : ശങ്കരാഭരണം
രചന : വെട്ടൂരി സുന്ദര രാമമൂര്‍ത്തി
സംഗീതം : കെ വി മഹാദേവന്‍
പാടിയത് : എസ് പി ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം, എസ് ജാനകി

ഓം ഓം
ഓംകാര നാദാനു സന്ധാന മൗഗാനമേ ശങ്കരാഭരണമു
ഓംകാര നാദാനു സന്ധാന മൗഗാനമേ ശങ്കരാഭരണമു
ശങ്കരാഭരണമു...
ശങ്കര ഗളനിഗളമു ശ്രീഹരി പദകമലമു
ശങ്കര ഗളനിഗളമു ശ്രീഹരി പദകമലമു
രാഗരത്ന മാലിക തരളമു ശങ്കരാഭരണമു

ശാരദ വീണാ..... ആ.....ആ....ആ...ആ....
ശാരദ വീണാ രാഗ ചന്ദ്രികാ പുലകിത ശാരദ രാത്രമു
ശാരദ വീണാ രാഗ ചന്ദ്രികാ പുലകിത ശാരദ രാത്രമു
നാരദ നീരദ മഹതീ നിനാദ ഗമകിത ശ്രാവണ ഗീതമു
നാരദ നീരദ മഹതീ നിനാദ ഗമകിത ശ്രാവണ ഗീതമു
രസികുല കനുരാഗമൈ... രസ ഗംഗലോ താനമൈ...
രസികുല കനുരാഗമൈ രസ ഗംഗലോ താനമൈ
പല്ലവിഞ്ചു സാമ വേദ മന്ത്രമു ശങ്കരാഭരണമു
ശങ്കരാഭരണമു...

അദ്വൈത സിദ്ധികി അമരത്വ ലബ്ധികി
ഗാനമെ സോപാനമു....
അദ്വൈത സിദ്ധികി അമരത്വ ലബ്ധികി
ഗാനമെ സോപാനമു....
സത്വ സാധനകു സത്യ ശോധനകു സംഗീതമേ പ്രാണമു
സത്വ സാധനകു സത്യ ശോധനകു സംഗീതമേ പ്രാണമു
ത്യാഗരാജ ഹൃദയമൈ രാഗരാജ നിലയമൈ
ത്യാഗരാജ ഹൃദയമൈ രാഗരാജ നിലയമൈ
മുക്തി നോസഗു ഭക്തി യോഗ മാർഗമു മയലേനി സുധാലാപ സ്വർഗ്ഗമു
ശങ്കരാഭരണമു
ഓംകാര നാദാനു സന്ധാന മൗഗാനമേ ശങ്കരാഭരണമു

പാധാനി ശങ്കരാഭരണമു
പമഗരി ഗമപധനി ശങ്കരാഭരണമു
സരിസാ നിധപ നിസരി ധപമ ഗരിഗ പമഗപമധ
പനിധ സനിഗരി ശങ്കരാഭരണമു
ആഹാ
ധപാ ധമാ മാപാധപാ
മാപാധപാ
ധപാ ധമാ മധപാമഗാ
മാധപാമഗാ
ഗമമധധനിനിരി മധധനിനിരിരിഗ
നിരിരിഗഗമമധ സരിരിസസനിനിധധപ ശങ്കരാഭരണമു
രീസസാസ രിരിസാസ രീസാസ സരിസരീസ
രിസരീസരീസനിധ നീ നീ നീ
ധാധനീനി ധധനീനി ധാനീനി ധനിധ ധനിധ ധനി
ധഗരിസാനിധപ ധാ ധാ ധ
ഗരിഗാ മമഗാ ഗരിഗാമമഗാ
ഗരി ഗമപഗാ മപധ മധപമ ഗരിസരി സരിഗസരീ
ഗരി മഗപമധപ
മഗപമധപ നിധപമധപ നിധസനിധപ നിധസനിരിസ
ഗരീസാ ഗരിസനിധരീസാ രിസനിധപസാ
ഗരിസനിധ നിസനിധപ സനിധപമ നീസാനി
നിസനിധപനീധാ സനിധപമപാ രിസനിധപ
സരിധപമ ഗമമഗരി ഗമധാ
നിസനിപധ മപാ നിസനിധപ നീ ധപമഗരി
രിസനിധപ മഗരിസരിസനി ശങ്കരാഭരണമു
ശങ്കരാഭരണമു....

No comments:
Write comments