പിന്നെയും പാടിയോ രാപ്പാടി നീ

 

click here to download


ചിത്രം : കള്ളനും പോലീസും
രചന : ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി
സംഗീതം : രവീന്ദ്രന്‍
പാടിയത് : കെ എസ് ചിത്ര
പിന്നെയും പാടിയോ രാപ്പാടി നീ
പ്രിയ ഹൃദയ ഗീതകം(2)
അറിയില്ല നീ അനുരാഗി തൻ
അകതാരിൻ ഗന്ധം ചൊല്ലി
ശ്രുതിയിണക്കും മാരുതൻ (പിന്നെയും..)

വിടരുന്ന പൂവിൻ ദുഃഖം
ഉരുകുവതു തേൻ
പ്രണയിക്കും കരളിൻ സ്വപ്നം
മിഴിയിതളിൽ തേൻ
പറയാത്തൊരായിരം വ്യഥകൾ നിന്നോർമ്മയിൽ
അഴലിനുമറിവ് നീ ഒരു സുഖം (പിന്നെയും..)


ഇരുളിന്നുമുണ്ട് മോഹം
കൈതമലർ പോൽ
പുകയുന്ന മനസ്സിൻ നോവും
ചിലർക്കു ചിരി താൻ
പാടാത്തൊരായിരം വരികൾ നിൻ നാവിലും
അഴലിനുമറിവ് നീ ഒരു സുഖം (പിന്നെയും..)

No comments:
Write comments