ഈ മരുഭൂവില്‍ പൂമരമെവിടെ.....

 

Download


ചിത്രം : സ്വന്തം ശാരിക
രചന : പി ഭാസ്കരന്‍
സംഗീതം : കണ്ണൂര്‍ രാജന്‍
പാടിയത് : യേശുദാസ്


ആ....ആ....ആ....ആ....
ആ....ആ....ആ....ആ....
ഈ മരുഭൂവിൽ പൂമരമെവിടെ
കുയിലേ കൂടെവിടെ
രാക്കുയിലേ കൂടെവിടെ


ഈ മരുഭൂവിൽ പൂമരമെവിടെ
കുയിലേ കൂടെവിടെ
രാക്കുയിലേ കൂടെവിടെ


നിഴലേകാനെൻ പാഴ്ത്തടി മാത്രം
വിഫലം സ്വപ്നം കാണുന്നൂ
ആ....ആ‍....ആ....ആ....
നിഴലേകാനെൻ പാഴ്ത്തടി മാത്രം
വിഫലം സ്വപ്നം കാണുന്നൂ
നിൻ പൂഞ്ചിറകാകെ കരിയുന്നൂ


ഈ മരുഭൂവിൽ പൂമരമെവിടെ
കുയിലേ കൂടെവിടെ
രാക്കുയിലേ കൂടെവിടെ


മേലേ കനൽമഴ തൂകും വാനം
താഴേ കാനൽനീർ മാത്രം
ആ....ആ‍....ആ‍....ആ
മേലേ കനൽമഴ തൂകും വാനം
താഴേ കാനൽനീർ മാത്രം
തണലില്ലാത്തൊരു മണൽ മാത്രം


ഈ മരുഭൂവിൽ പൂമരമെവിടെ
കുയിലേ കൂടെവിടെ
രാക്കുയിലേ കൂടെവിടെ

No comments:
Write comments