ഗുരുകുലമതിലങ്ങേകാന്തത്തില്‍..

 

Click to download
ചിത്രം : പ്രഹ്ലാദ (1941)
രചന, സംഗീതം : കെ മാധവ വാര്യര്‍
ഗായകര്‍ : ലക്ഷ്മി, കോറസ്‌
ഗുരുകുലമതിലങ്ങേകാന്തത്തില്‍..
ഗുരുകുലമതിലങ്ങേകാന്തത്തില്‍..
കുടുങ്ങിയ രാജകുമാരന്നു
നമുക്കൊരു പണി ചെയ്തീടേണം..

No comments:
Write comments