ആരാണ് കൂട്ട് നേരായ കൂട്ട്

 

ചിത്രം :
ചൈനാ ടൌൺ

ആരാണ് കൂട്ട് നേരായ കൂട്ട്
പോരിൻ നടുവിൽ തേരാളി കൂട്ട്
ചങ്കിനു കൂട്ടായ് സങ്കടം വന്നാൽ
മുന്തിരിച്ചാറ്‌ നല്ലൊരു കൂട്ട്
മുന്തിരിച്ചാറിലും സങ്കടം വന്നാൽ
നമ്മളല്ലേടാ നല്ലൊരു കൂട്ട്

ദേഹത്തിനെന്നും ദേഹിയേ കൂട്ട്
ആ മോഹത്തിനെന്നും സ്വപ്നങ്ങൾ കൂട്ട്
സ്നേഹത്തിനെന്നും സ്നേഹമേ കൂട്ട്
ജീവിതത്തിന്റെ വീഥിയിലെല്ലാം
കൈ കൊരുത്തു നടന്നോരു കൂട്ട്

ആരാണ് കൂട്ട് നേരായ കൂട്ട്
പോരിൻ നടുവിൽ തേരാളി കൂട്ട്
ആരാണ് കൂട്ട് നേരായ കൂട്ട്
പോരിൻ നടുവിൽ തേരാളി കൂട്ട്

No comments:
Write comments