മുത്തു ബീവി പണ്ടൊരിക്കല്

 


click here to download
ചിത്രം: ചൂണ്ടക്കാരി
രചന: മോനു
സംഗീതം: കണ്ണൂര്‍ രാജന്‍മുത്തു ബീവി പണ്ടൊരിക്കല്
സൊപ്പനം കണ്ട് നല്ലൊരു സൊപ്പനം കണ്ട്
കോയിക്കോട്ടങ്ങാടീലെ വെള്ളലുവാ പോലൊരു
പുതിയാപ്പിള ബരുന്നുണ്ടെന്ന് നിക്കഹിന്
പുതിയാപ്പിള ബരുന്നുണ്ടെന്ന്...


മുത്തു ബീവി പണ്ടൊരിക്കല്
സൊപ്പനം കണ്ട് നല്ലൊരു സൊപ്പനം കണ്ട്
മുത്തു ബീവീയെയുന്നേറ്റ് പായേലിരുന്ന്
തള്ളബിരല്‍ കൊണ്ടു താഴെ കളം വരച്ച്
തലയിലെ തട്ടമെടുത്ത് മുഖം മറച്ച്
ബീവി തക്കാളി ചുണ്ടുകള്‍ കടിച്ചിരുന്ന്
മുത്തു ബീവി പണ്ടൊരിക്കല്
സൊപ്പനം കണ്ട് നല്ലൊരു സൊപ്പനം കണ്ട്
നിക്കഹിന് പന്തലിട്ട് ബിരിയാണി ബെച്ച്
മുത്ത്മോള് പുതുപെണ്ണ് ചമഞ്ഞു ബന്ന്‍
മണിയറ ബാതില്‍ തുറന്നബളകത്ത് ബന്ന്
മൂസാനേ കണ്ടപ്പോള്‍ പകച്ചു നിന്ന്
ഈ മൂസാനേ കണ്ടപ്പോള്‍ പകച്ചു നിന്ന്


മുത്തു ബീവി പണ്ടൊരിക്കല്
സൊപ്പനം കണ്ട് നല്ലൊരു സൊപ്പനം കണ്ട്

No comments:
Write comments