ഉണ്ണിഉറങ്ങാരിരാരോ..

 


.Download


ചിത്രം : ജാലകം
രചന : ഒ എന്‍ വി കുറുപ്പ്
സംഗീതം : എം ജി രാധാകൃഷ്ണന്‍
പാടിയത് : ചിത്ര
ഉണ്ണിഉറങ്ങാരിരാരോ
പൂവിനുറങ്ങാന്‍ പൂനിലാപ്പാട്ട്
കാവിലെ കാറ്റിന് പൂവള്ളിപ്പട്ട്
ഉണ്ണിയ്ക്കുറങ്ങാനീമടിത്തട്ട്
ഉണ്ണിഉറങ്ങാരിരാരോ

ഉണ്ണിപ്പൂവുടല്‍ വളര് അമ്മതന്‍
കണ്ണിലെ അമ്പിളിയായ് വളര്
പൊന്നും വിളക്ക് പൊടുന്നനെ കത്തിച്ചു
കണ്ടൊരു പൂക്കണിയായ് വളര്

ആയില്യം കാവില്‍ വിളക്ക്, എന്നുണ്ണി-
ക്കായുസ്സു നേരുന്നു കളം‌പാട്ട്
പൊന്നികൊണ്ടാള്‍ രൂപം പൂത്തിരുനാളിന്
പുള്ളുവവീണതന്‍ നാവോറ്

No comments:
Write comments