മൃദുലേ...ഹൃദയമുരളിയിലൊഴുകി വാ

Click to Downloadചിത്രം : ഞാന്‍ ഏകനാണ്

രചന : സത്യന്‍ അന്തിക്കാട്

സംഗീതം : എം ജി രാധാകൃഷണന്‍

പാടിയത് : യേശുദാസ്


ഓ..ഓ..ഓ.. ആ ..ആ..

മൃദുലേ...ഹൃദയമുരളിയിലൊഴുകി വാ

നിൻ നിഴലായ് അലയും പ്രിയനെ മറന്നുവോ

മൃദുലേ...ഹൃദയമുരളിയിലൊഴുകി വാ

നിൻ നിഴലായ് അലയും പ്രിയനെ മറന്നുവോ

മൃദുലേ മനസ്സും മനസ്സുമകന്നുവോഅകലെയാണെങ്കിലും ധന്യേ (2)

നിന്‍ സ്വരം ഒരു തേങ്ങലായെന്നില്‍ നിറയും ( ഓ...)പിരിയുവാനാകുമോ തമ്മില്‍ (2)

എന്‍ പ്രിയേ ഒരു ജീവനായ് എന്നില്‍ വിരിയും ( ഓ...)

No comments:
Write comments