ചിരികൊണ്ട് പൊതിയും മൌനദുഃഖങ്ങള്‍ Downloadചിത്രം : മുന്നേറ്റം

രചന : ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി

സംഗീതം ; ശ്യാം

പാടിയത് : എസ് പി ബി


ചിരികൊണ്ടുപൊതിയും മൌനദു:ഖങ്ങള്‍

ചിലരുടെ സമ്പാദ്യം

കാലമാം ദൈവത്തിനുണ്ണൂവാന്‍ അവരുടെ

കണ്ണുനീര്‍ നൈവേദ്യം�

ചിരികൊണ്ടുപൊതിയും മൌനദു:ഖങ്ങള്‍

ചിലരുടെ സമ്പാദ്യംചായംതേച്ച മുഖങ്ങളുമായവര്‍

ജീവിതം അഭിനയമാക്കുന്നു

ആത്മാവിലാടല്‍ തിരകളുമായ്

ഏകാന്തതയെ വേള്‍ക്കുന്നൂ

ചിരികൊണ്ടുപൊതിയും മൌനദു:ഖങ്ങള്‍

ചിലരുടെ സമ്പാദ്യംഎരിവേനലിലെ സ്വപ്നമരീചിക

അവരെയും മാടിവിളിക്കുന്നൂ

ചുണ്ടോളമെത്തുന്ന വ്യാമോഹം

മിണ്ടുവാന്‍ പേടിച്ചു മടങ്ങുന്നൂ

ചിരികൊണ്ടുപൊതിയും മൌനദു:ഖങ്ങള്‍

ചിലരുടെ സമ്പാദ്യം

No comments:
Write comments