ഓര്‍മ്മകളേ കൈവള ചാര്‍ത്തിചിത്രം : പ്രതീക്ഷ

രചന : ഒ എന്‍ വി

സംഗീതം : സലീല്‍ ചൌധരി

പാടിയത് : യേശുദാസ്
ഓര്‍മ്മകളേ കൈവള ചാര്‍ത്തി

വരൂ വിമൂകമീവേദി

ഏതോ... ശോകാന്തഗാനം

ഏതോ... ഗന്‍ധര്‍വന്‍ പാടുന്നുവോ... (ഓര്‍മ്മകളേ)ചിലങ്കകള്‍ പാടുന്നു അരികിലാണോ

വിഞ്ചിക പാടുന്നു അകലെയാണോ

വിഷാദരാഗങ്ങളെന്‍ വിരുന്നുകാരാ... (ഓര്‍മ്മകളേ)മധുപാത്രമെങ്ങോ ഞാന്‍ മറന്നു പോയീ

മനസ്സിലെ ശാരിക പറന്നു പോയീ

വിദൂര തീരങ്ങളില്‍ അവളെ കണ്ടോ... (ഓര്‍മ്മകളേ)

No comments:
Write comments