പീലിയേഴും വീശി വാ..

 

ചിത്രം : പൂവിനു പുതിയ പൂന്തെന്നല്‍
രചന : ബിച്ചുതിരുമല
സംഗീതം : കണ്ണൂര്‍ രാജന്‍
പാടിയത് : ചിത്ര


പീലിയേഴും വീശി വാ..
സ്വരരാഗമാം മയൂരമേ (2)
ആയിരം വര വര്‍ണ്ണങ്ങള്‍ (2)
ആടുമീ ഋതു സന്ധ്യയില്‍
(പീലിയേഴും...)

മാധവം മദനോത്സവം
വാഴുമീ വന വീഥിയില്‍ (2)

പാടൂ നീ രതി ജതിയുടെ താളങ്ങളില്‍
തേടൂ നീ ആകാശ ഗംഗകള്‍
(പീലിയേഴും..)

No comments:
Write comments

Total Pageviews