ഒളിച്ചിരിക്കാന്‍ വള്ളിക്കുടിലൊന്നൊരുക്കി വച്ചില്ലേ..

 


Click to download


ചിത്രം : ആരണ്യകം (1988)
സംഗീതം : രഘുനാഥ്‌ സേഠ്‌
രചന : ഓ എന്‍ വി കുറുപ്പ്‌
ഗായിക : കെ എസ്‌ ചിത്ര


 ഒളിച്ചിരിക്കാന്‍.....
ഒളിച്ചിരിക്കാന്‍ വള്ളിക്കുടിലൊന്നൊരുക്കി വച്ചില്ലേ
മ്മ്ഹ്ഹ്ഹ്‌.....
കളിച്ചിരിക്കാന്‍ കഥ പറയാന്‍
കിളിമകള്‍ വന്നില്ലേ

ഒളിച്ചിരിക്കാന്‍ വള്ളിക്കുടിലൊന്നൊരുക്കി വച്ചില്ലേ
കളിച്ചിരിക്കാന്‍ കഥ പറയാന്‍
കിളിമകള്‍ വന്നില്ലേ
ഇനിയും കിളിമകള്‍ വന്നില്ലേ

കൂഹൂ..... കൂഹൂ.....
കൂഹൂ കൂഹൂ ഞാനും പാടാം
കുയിലേ കൂടെ വരാം
കൂഹൂ കൂഹൂ ഞാനും പാടാം
കുയിലേ കൂടെ വരാം
കുറുമ്പു കാട്ടി
കുറുമ്പു കാട്ടി പറന്നുവോ നീ
നിന്നൊടു കൂട്ടില്ലാ
ഓലഞ്ഞാലീ പോരൂ.....
ഓലഞ്ഞാലീ പോരൂ നിനക്കൊരൂഞ്ഞാലിട്ടു തരാം
ഓലോലം ഞാലിപ്പൂവന്‍ തേന്‍ കുടിച്ചു വരാം

ഒളിച്ചിരിക്കാന്‍ വള്ളിക്കുടിലൊന്നൊരുക്കി വച്ചില്ലേ
കളിച്ചിരിക്കാന്‍ കഥ പറയാന്‍
കിളിമകള്‍ വന്നില്ലേ

എണ്റ്റെ മലര്‍ത്തോഴികളേ
എണ്റ്റെ മലര്‍ത്തോഴികലേ മുല്ലേ മൂക്കൂറ്റീ
എന്തേ ഞാന്‍ കഥ പറയുമ്പോള്‍
മൂളി കേല്‍ക്കാത്തൂ
തൊട്ടവാടീ നിന്നെ.....
തൊട്ടാവടീ നിന്നെ എനിക്കെന്തിഷ്ടമാണെന്നോ
താലോലം നിന്‍ കവിളില്‍ ഞാനൊന്നു തൊട്ടോട്ടേ.....

ഒളിച്ചിരിക്കാന്‍ വള്ളിക്കുടിലൊന്നൊരുക്കി വച്ചില്ലേ
കളിച്ചിരിക്കാന്‍ കഥ പറയാന്‍
കിളിമകള്‍ വന്നില്ലേ

No comments:
Write comments