ചന്ദ്രന്‍ മോഹിച്ച പെണ്ണെ.... നക്ഷത്രം നിന്നെ വിളിച്ചു....

 

കെ ജെ യേശുദാസ് Click to download ചിത്രം : സിദ്ധാര്‍ത്ഥ (1988) സംഗീതം : ശ്യാം രചന : ബിച്ചു തിരുമല ഗായകര്‍ : കെ ജെ യേശുദാസ്‌, കെ എസ്‌ ചിത്ര തെരെ മേരെ സപ്നേ അബ് ഏക്‌ രംഗ് ഹേ.. ഓ ജഹാം ധീരേ ജായെ രാഹെ ഹം സംഗ് ഹേ.. മേരെ തെരെ ജൈസാ.. ലാലാ ലാലാ ലാലാ... ചന്ദ്രന്‍ മോഹിച്ച പെണ്ണേ നക്ഷത്രം നിന്നെ വിളിച്ചു.. വിണ്‍ മാളികയ്ക്കുള്ളിലെങ്ങോ മേഘങ്ങള്‍ രാവാട നെയ്തു.. ചന്ദ്രന്‍ മോഹിച്ച പെണ്ണേ നക്ഷത്രം നിന്നെ വിളിച്ചു.. വൈകുന്നതെന്തേ നീയെന്നും.. ദൂരെ ദൂരെ ദൂരത്തായ് നമ്മള്‍ നില്‍ക്കുന്നെങ്കിലും.. ആ ദൂരം പോലും ചാരെയല്ലേ.. നീ ഞാനല്ലേ.. മറ്റാര്‍ക്കും ഈ ജന്മം നമ്മെ മാറ്റുവാനാവില്ല പെണ്ണേ.. മംഗല്യ സൂത്രത്തിനുണ്ടോ മാനസങ്ങള്‍ക്കുള്ള ബന്ധം.. മറ്റാര്‍ക്കും ഈ ജന്മം നമ്മെ മാറ്റുവാനാവില്ല പെണ്ണേ.. മംഗല്യ സൂത്രത്തിനുണ്ടോ മാനസങ്ങള്‍ക്കുള്ള ബന്ധം.. നാമെന്നേ ഒന്നായതല്ലേ... ദൂരെ ദൂരെ ദൂരത്തായ് നമ്മള്‍ നില്‍ക്കുന്നെങ്കിലും.. ആ ദൂരം പോലും ചാരെയല്ലേ.. നീ ഞാനല്ലേ..

No comments:
Write comments