നാലുമണിപ്പൂവേ നാലുമണിപ്പൂവേ

 

ആല്‍ബം : മുത്തുച്ചിപ്പി
രചന : ഒ എന്‍ വി കുറൂപ്പ്
സംഗീതം : ദേവരാജന്‍
പാടിയത് : യേശുദാസ്നാലുമണിപ്പൂവേ നാലുമണിപ്പൂവേ
നാടുണർന്നു മലർക്കാടുണർന്നൂ
നാലുമണിപ്പൂവേ നീയുണരില്ലേ


നീലവാനമേഴുനിലപ്പന്തലിട്ടു
താലി കെട്ടാൻ മണവാളൻ പുറപ്പെട്ടു
നിൻ മിഴികൾ തുറന്നില്ല
നീയൊരുങ്ങിച്ചമഞ്ഞില്ല
നീ മാത്രം നീ മാത്രം ഉണർന്നില്ല
( നാലുമണിപ്പൂവേ...)

നീ പകൽക്കിനാവു കാണ്മതാരെയാണ്
നീ തപസ്സു ചെയ്‌വതാരെയാണ്
നീ പിണങ്ങി നിൽക്കയാണോ
നാണമാർന്നു നിൽക്കയാണോ
നീയാരും മീട്ടാത്ത വീണയാണോ
(നാലുമണിപ്പൂവേ..

No comments:
Write comments