തുമ്പപ്പൂവില്‍ ഉണര്‍ന്നു വാസരം.. ഹരിവാസരം..

 

ചിത്രം : അനന്തനും അപ്പുക്കുട്ടനും ആനയുണ്ട്‌ (unreleased-1990)
സംഗീതം : ജോണ്‍സണ്‍
രചന : കൈതപ്രം
ഗായകന്‍ : കെ ജെ യേശുദാസ്‌


മണിപ്രവാളം പൊഴിയും മാണിക്യ ക്കൈവിരലില്‍
പവിത്രമോതിരം ചാര്‍ത്തി സൂര്യ ഗായത്രി

തുമ്പപ്പൂവില്‍ ഉണര്‍ന്നു വാസരം ഹരിവാസരം..

തുമ്പപ്പൂവില്‍ ഉണര്‍ന്നു വാസരം ഹരിവാസരം..
തന്‍ തങ്കത്തൂവല്‍ കുടഞ്ഞു വിണ്ണിലും ഈ മണ്ണിലും..
നിള പാടുമ്പോള്‍.. പുലരിയതിലാടുമ്പോള്‍..
സൂര്യ വദനം ദീപനാളങ്ങളായ്..
(തുമ്പപ്പൂവില്‍..)

തൃത്താപ്പൂ നൃത്തം വെയ്ക്കും തൃത്താലക്കാവിനുള്ളില്‍..
പൂക്കാ‍ലം തേവാരപ്പൂ‍ ചൂടുമ്പോള്‍..
(തൃത്താപ്പൂ..)
കുന്നത്തും കോലോത്തും കണ്ടില്ലെന്തേ..
ഇല്ലത്തെ മുറ്റത്തും വന്നില്ലേന്തേ..
ശീവേലിക്കല്ലിലിരിക്കും പൂവാലിപ്പൂത്തുമ്പീ..
മലനാടും മറുനാടും കണികണ്ടു വന്ന തുമ്പീ..
(തുമ്പപ്പൂവില്‍..)

പലതുള്ളി പൂന്തേന്‍ മഴയും പുലികളിയില്‍ തളരും വെയിലും..
മഴവില്ലും തെങ്കാറ്റും താനാടുമ്പോള്‍..
(പലതുള്ളി..)
ഇന്നലെ നീ ഊഞ്ഞാലില്‍ തൊട്ടില്ലെന്നോ..
കണ്ടിട്ടും കുഞ്ഞാത്തോല്‍ മിണ്ടീലെന്നോ..
എവിടെ നിന്‍ ഓടക്കുഴലും പാലാട തിരുമെയ്യും..
ഉത്രാടതിരുന്നാളില്‍ തുടി തുള്ളി വന്ന തുമ്പീ
(തുമ്പപ്പൂവില്‍..)

No comments:
Write comments